Prihlásenie

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Podnikateľská činnosť Predávajúceho

1. Majiteľom obchodu DAJAR je: DAJAR Sp. z o. o. [poznámka prekladateľa: spoločnosť s ručením obmedzením], ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin, Poľska, identifikačné číslo: 003800675, DIČ: 669-22-96-668, zapísaná do registra podnikateľov KRS pod číslom 0000006818, ktorý vedie okresný súd v Koszaline, IX Hospodársky Odbor, BDO: 000000054.

2. Potrebujete poradiť alebo nás osloviť? Zavolajte na číslo +421 915 154 234. Môžete tiež poslať e-mail, naša adresa je [email protected] alebo [email protected]

3. Frázami, obsiahnutými v týchto podmienkach sa rozumie:

• 3.1. Obchod - internetový obchod riadený firmou DAJAR Sp. z o. o. pod adresou DAJAR.sk, predávajúci tovar prostredníctvom internetu;

• 3.2. Internetové stránky - stránky sú dostupné pod adresou DAJAR.sk

• 3.3. Pracovné dny- všetky dni v týždni od pondelka do piatku, s výnimkou štátnych sviatkov;

• 3.4. Termín realizácie objednávok - čas, za ktorý sa objednávka zrealizuje a odovzdá kuriérskej firme na doručenie

• 3.5. Obsluha obchodu - osoby obsluhujúce klienta;

II. Objednávky

1. Obchod predáva tovar prostredníctvom siete Internet. Informácie o tovare a službách sú umiestnené na stránkach DAJAR.sk

2. Klient môže byť:

• 2.1.osoba fyzická, ktorá využíva služby Internetového Obchodu na účely, ktoré nie sú priamo spojené s akoukoľvek obchodnou alebo profesijnou činnosťou a ktorý je spotrebiteľom v zmysle platných právnych predpisov.

• 2.2 Klient, ktorý je chápaný ako podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba),  ktorý využíva služby Internetového Obchodu v súvislosti so svojou podnikateľskou alebo odbornou činnosťou

• 2.3 ďalšie subjekty, ktoré nemajú žiaden z vyššie uvedených statusov a majú záujem o nakupovanie v obchode.

3. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zákazníkov z každej vyššie uvedenej kategórie, ak platné zákony, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach sa nevylučujú s výnimkou pre časť spotrebiteľov / napr. súdny spotrebiteľ /

4. Objednávky sú prijímané na internetových stránkach obchodu DAJAR.sk 7 dní v týždni po celých 24 hodín.

5. Klient nesie celú zodpovednosť v prípade uvedenia neúplných alebo falošných údajov, zvlášť v prípade uvedenia údajov, ktoré neexistujú alebo patrí inej osobe alebo firme.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo na priamy kontakt s Kupujúcim, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie, za účelom preverenia informácií umiestnených Kupujúcim vo formulári objednávky.

7. Odoslanie objednávky Predávajúcemu je totožné s konečným potvrdením objednávky. Podaním objednávky je uzatvorená zmluva predaja tovaru objednaného v internetovom obchode DAJAR.

8. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za všetky následky, ktoré súvisia so zle podanou objednávkou, a najmä nesie zodpovednosť za následky objednania iných vecí, než mal v úmysle, uvedenie zlého počtu vecí, podanie chybného miesta doručenia objednaných vecí atď.

9. Ak Kupujúci správne vyplnil registračný formulár, následne počas nakupovania stačí uviesť iba svoje prihlasovacie meno a heslo.

10. Každá objednávka, ktorá bola podaná v súlade s podmienkami určenými týmto Rádom je základom k uzavretiu samostatnej zmluvy predaja ku každej objednanej veci opísané v obsahu objednávky.

III. Individuálne objednávky

1. Predávajúci môže umožniť Kupujúcemu objednávku a nákup "Výrobkov na objednávku", ktoré si vyberie Kupujúci.

2. Výrobky na objednávku - objednávka tohto druhu sa podáva buď emailom alebo faxom.

3. Podmienky objednávanie vecí opísaných v odseku č. 1 tohto článku sa budú zakaždým dojednávať individuálne. Uzatvorenie zmluvy / zmlúv predaja objednaného tovaru nasleduje vo chvíli keď Kupujúci dostane potvrdenie o prijatí objednávky od Predávajúceho.

4. Individuálne objednávky sú plnené až po platbe objednávky vo výške 100% na účet Predávajúceho.

5. Kupujúci nemá nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade, že produkty sú pretvorené, vyrábané na želanie kupujúceho alebo pre uspokojenie individuálnych potrieb klienta.

IV. Náklady na dopravu a druhy platieb

I. Cena dopravy na území Slovenska

1. Cena dopravy na území Slovenska je 7.00 eur pri platbe online alebo prevodom, 8.50 eur pri platbe na dobierku.

2. Pre objednávky od 150.00 eur je doprava ZADARMO bez ohľadu na spôsob platby.

V. Dostupné druhy platieb a dokumenty predaja

1. Platba dobierkou - odberateľ platí za objednaný tovar kuriérovi pri odbere balíka. Odberateľ musí mať pripravenú presnú sumu na zaplatenie. V prípade medzinárodných zásielok (iba na území Nemecka) sa suma vyberá od odberateľa-klienta v mene danej krajiny.

2. Platba vopred - prevod na bankový účet Predávajúceho v slovenských korunách. V takomto prípade zásielku odosielame až po pripísaní hotovosti na účet Predávajúceho.

3. Platobná karta - forma platby dostupná iba pre klientov, ktorí podávajú objednávku prostredníctvom obchodu online, po predchádzajúcom prihlásení. Pre uskutočnenie platby budete vyzvaní na zadanie čísla platobnej karty a zadaní kódu zobrazeného na zadnej strane: CVV2 / CVC2 Vašej karty. Sú to posledné tri číslice umiestnené tesne za 16-miestny kódom. Nachádzajú sa iba na karte a v operačnom systéme banky, ktorá kartu vydala. POZOR: Akceptujeme tieto karty: Visa, Visa Electron, MasterCard Maestro, MasterCard Electronic.

4. PayPal - platobný systém online. PayPal je pohodlným a jednoduchým spôsobom vykonávanie platieb pre majiteľa konta PayPal. Klient prevádza platbu bez dodatočných poplatkov a bez uvádzania údajov kreditnej karty alebo bankového účtu. Zásielka objednávky nasleduje po pripísaní peňazí na účet PayPal Predávajúceho.

5. Predávajúci vystaví doklad o kúpe - faktúru alebo paragón (podľa želania Kupujúceho).

6. Paragon či faktúra s prepravným listom sú umiestnené v záložke alebo prilepené v igelitovom balení na vonkajšej strane zásielky.

7. Ak chce kupujúci pri objednávke na faktúru, zaslať faktúru na inú adresu ako zásielku, prosíme toto uviesť v poznámkach pre predajcu.

8. Kupujúci z EÚ - Predávajúci prehlasuje, že v prípade firiem s DIČ-om EÚ existuje možnosť vystavenia faktúry s nulovou sadzbou dane s pridanej hodnoty. Je to v súlade so Zákonom o dani s pridanej hodnoty (za tovar a služby) článku. 42 ods. 1 zákona zo dňa 11.03.2004r. Upozornenie: Faktúru môžeme vystaviť iba platiteľom DPH s aktívnym európskym DIČ.

9. Ceny tovaru, ktoré sú umiestnené v internetovom obchode Predávajúceho sú uvedené v slovenských korunách a obsahujú daň s pridanej hodnoty.

VI. Vykonávanie objednávok

1. Dodávka objednaného tovaru bude uskutočnená počas 5 až 14 pracovných dní od dátumu objednávky Kupujúceho. Tovar "na individuálnu objednávku" bude dodaný v termíne dohodnutom medzi stranami.

2. V prípade nedostatku objednaného tovaru má Predávajúci nárok odmietnuť objednávku čiastočne alebo celkovo. V takejto situácii klient bude informovaný počas 24 hodín (počítajúc pracovné dni) o tom, že objednávka v tomto termíne nemôže byť prijatá.

3. Predávajúci si vyhradzuje nárok odmietnuť plnenie Objednávok, ktorých podanie bolo vyplnené takým spôsobom, že vyvolávajú pochybnosti Predávajúceho, a ak nebude možné tieto pochybnosti objasniť v priamom kontakte s Kupujúcim alebo nadviazanie kontaktu s Kupujúcim nebude možné.

Ďalej si vyhradzuje právo na odmietnutí objednávky z dôvodu zadania chybnej ceny pri výrobku. Keďže sa ceny vkladajú ručne, predávajúci si vyhradzuje právo na omyl a storno objednávok u ktorých bude cena za výrobok neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka vzhľadom k faktickej hodnote výrobku. Zároveň sa zaväzuje k tomu, že nápravu vykoná ihneď.

4. Počas všetkých úkonov týkajúcich sa vykonávania objednávky Kupujúci je povinný používať číslo objednávky a číslo Klienta, ktoré mu bolo pridelené Predávajúcim.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo na dodávku objednaného tovaru do miesta výdaja po častiach alebo v oddelených zásielkach.

VII. Dodávka a odber objednaného tovaru:

1. Dodávka objednaného tovaru: Podrobné dátum, čas a spôsob doručenia závisí na kuriérskej spoločnosti a je k dispozícii na internetových stránkach www.geis.sk

2. Pri odbere objednaného tovaru Kupujúci má povinnosť:

a. okamžite overiť stav balenia a potvrdiť obdržaní zásielky,

b. bez ohľadu na vyššie uvedené, zásielku otvoriť a overiť jej stav a to vo chvíli vydania, a tiež overiť či súhlasí s tým, čo bolo objednané a s uzavretou zmluvou.

c. kuriér, ktorý koná v mene Predávajúceho, je povinný počkať až Kupujúci v jeho prítomnosti overí stav a obsah zásielky. Ak kuriér z dôvodu ohraničeného času nemôže počkať, na kontrolu tovaru klientom, postupujte prosím nasledovne:

Pri zistení závad v neprítomnosti kuriéra, je zákazník poviden tieto závady nahlásiť predávajúcemu v čo najkratšom termíne (max. do 24 hodín od prevzatia zásielky). Ak zásielku preberá iná osoba, než je kupujúci, prosíme informujte túto osobu o potrebe overenie stavu zásielky.

Postup: Na e-mail [email protected] pošlite prosím fotografie poškodeného tovaru spolu s popisom poškodenia. Na tomto základe bude reklamácia riešená naším obchodným zástupcom, ktorý Vás bude kontaktovať.

Dôležité upozornenie: v prípade nadmerných zásielok u ktorých je využívané služieb zahraničných prepravcov DB Schenker a Raben, treba zásielku otvoriť a skontrolovať v prítomnosti kuriéra a ak bude zásielka poškozena- s kuriérom spísať protokol o škode.

3. Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, ktoré vzniklo počas dodávky, sa zohľadňuje len v prípade, že bude nahlásená v deň DODÁVKY. Reklamácia musí byť nahlásená kuriérovi alebo v najbližšej pobočke kuriérskej spoločnosti a spoločne s kuriérom musí byť spísaný zápis o škode, ktorý bude presne popisovať druh poškodenia tovaru. Reklamácia nahlásené po vyššie uvedenom termíne budú stopercentne zamietnuté. Okrem toho kupujúci je povinný preposlať kópiu protokolu nahlásenie škody Predávajúcemu.

5. Vo chvíli výdaja objednaného tovaru, veci sú vlastníctvom Kupujúceho vrátane všetkých výhod a povinností spojených s týmito vecami a tiež rizikom, nebezpečenstvom náhodnej straty alebo poškodenia objednaných vecí.

6. Kuriéri majú povinnosť vniesť zásielku po schodoch, ak jej hmotnosť nepresahuje 31,5 kg. V súlade s prepravným poriadkom kuriéri nemajú povinnosť vnášať ťažšie zásielky.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci má nárok vrátiť kúpený výrobok počas 14 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodu a bez jakýhkoliv nákladov / s výnimkou nákladov uvedených nižšie v týchto podmienkach /. Klient môže k tomoto účelu využiť formulár odstúpenia od zmluvy ale toto nie je podmienkou.

2. Do uplynutia tohto termínu musí klient odstúpenie od zmluvy zaslať na e-mail [email protected]. Vždy najprv kontaktujte Predajca (telefonicky alebo e-mailom) a ten s Vami dohodne ďalší postup. (Odber zásielky, protokol o vrátenia tovaru atď ..)

3. V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluva pokladaná za neplatnú a klient je oslobodený od všetkých záväzkov. To, čo si obe strany medzi sebou navzájom poskytli musí byť vrátené bez zmeny, pokiaľ táto zmena bola nevyhnutná v rámci bežného obchodného styku, musí sa zistiť povaha, vlastnosti a fungovanie vecí. Návrat zakúpených vecí by mal nastať okamžite, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy bol obchod informovaný Klientom o výkone odstúpení od tejto zmluvy. V tomto prípade zákazník znáša iba priame náklady na vrátenie zakúpeného tovaru.

4. Ak nebol s obsluhou obchodu dohodnutý odber vráteného tovaru inou cestou, tovar prosím zašlite na adresu:

DAJAR Sp. z o.o., ul. Różana 9, 75-220 Koszalin, Poľsko

POZOR: neprijímame žiadne zásielky za dobierkou.

5. Všetky platby prijaté od klienta, vrátane nákladov na dopravu zakúpeného tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z výberu odoslania vráteného tovaru zákazníkom), budú vrátené okamžite, ale najneskôr do 14 dní od dátumu kedy bol predávajúci informovaný o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo počkať s vrátením peňazí do momentu, kedy dostane vrátený tovar.

Vrátenie peňazí bude vykonané prevodom na účet kupujúceho.

6. Vrátený tovar musí byť originálne zabalený (obsahovať aj etikety), musí byť nepoužitý, čistý a kompletný. Ďalej musí byť starostlivo zabalený spôsobom, ketrý znemožňuje poškodenie pri transporte. Vrátený tovar musí obsahovať aj doklad o nákúpe.

Nárok na odstúpenie od zmluvy nemá Kupujúci, ktorý zvolil "Výrobky na objednávku".

IX. Ručenie za vady

1.Obchod je povinný doručiť klientovi tovar bez závad.

2.Ak kupujúci dostal výrobok s chybou, podľa povahy vady sú tieto riešenia:

• 2.1. Navrhnúť zníženie ceny v súvislosti s danou vadou

• 2.2. Odstúpiť od kúpnej zmluvy, pričom ale upozorňujeme že odstúpenie nemusí byť uznané pokiaľ je vada irelevantná.

• 2.3. Žiadať výmenu vadnej veci za vec bez vady

• 2.4. Žiadať odstránenie vád

Obchod je povinný nahradiť vadné veci za veci bez závad alebo opraviť závadu v primeranej lehote bez zbytočného prieťahu a zaťažovania zákazníka. Obchod môže zamedziť prvkom uvedeným vyššie, ak okamžite a bez zbytočných ťažkostí zákazníkovi vymení chybnú vec, za vec bez závad alebo ak závadu odstráni, ak vec už predtým nebola vymenená či opravovaná. V tomto prípade, klient môže namiesto navrhovaného odstránenia vady požadovať výmenu tovaru za tovar bez vady či ich odstránenie, za podmienky že spôsob vybraný klientom nie je nemožný a nevyžaduje neprimerané náklady v porovnaní s metódu, ktorú navrhol predávajúci

3. V prípade, že klient požiadal o výmenu alebo odstránenie vád veci, alebo zaslal návrh na zníženie cien, uviedol sumu, o ktorú cena má byť znížená / všetko musí byť zaslané na e-mail [email protected] /, a predávajúci nereagoval na túto žiadosť do štrnástich dní, má sa za to, že žiadosť je považovaná za oprávnenú.

4. Žiadosť sa musí poslať výlučne na e-mailovej adresy [email protected][email protected]

5. Pokiaľ bude vadný výrobok zasielaný po dohode späť - náklady ponesie Predávajúci.

Pred odoslaním chybného tovaru vždy kontaktujte predajcu e-mailom či telefonicky pre dohodnutie všetkých podmienok a detailov odoslanie zásielky. POZOR: Neprijímame žiadne zásielky odoslané na dobierku.

6. Predávajúci zodpovedá len za vady v záručnej dobe 2 rokov od nákupu výrobku.

7. Nárok na odstránenie vád alebo výmenu výrobku na náklady Predajca vyprší po uplynutí jedného roka od zistenia závady. V tomto období môže zákazník tiež predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo žiadosť na zníženie ceny.

8. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za vady vzniknuté:

• 8.1. vady, škody, závady alebo zhoršenie kvality výrobku zakúpeného zákazníkom v dôsledku náhodného alebo úmyselného mechanického poškodenia

• 8.2. škody spôsobené nedbanlivosťou alebo nesprávnym použitím

• 8.3. Škody vyplývajúce zo zásahov tretích strán, vrátane neoprávnených alebo neautorizovaných zásahov, pričom tieto zásahy nie sú umiestnené na stránkach Predávajúceho a nie sú tiež povolené v inštrukciách výrobca tovaru.

• 8.4. Škody spôsobené na produktoch, z ktorých boli odstránené alebo poškodené sériové čísla alebo iné označenie, umožňujúce identifikáciu tovaru

• 8.5. rozdiely vo vzhľade objednaných produktov klientom, ktoré vyplývajú z nesprávne nastavených parametrov monitora klienta.

9. Pojem "vada" nezahŕňa údržbu, čistenie, výmenu alebo opravu opotrebovaných častí alebo súčastí produktu, výmenu spotrebného materiálu, atď.

10. Pre nahlásenie vady je klient povinný predložiť doklad o kúpe.

X. Ochrana osobných údajov

Obchod sa zaväzuje chrániť osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie podľa smernice 95/46 / WE.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci prehlasuje, že sa riadne oboznámil s obsahom tohto Rádu, a to ešte pred uzatvorením zmluvy alebo zmlúv s Predávajúcim.

2. Ak zaškrtnete pole "súhlasím" znamená to, že chápete a súhlasíte s podmienkami Rádu a tiež podmienkami zmluvy uzavretej s Predávajúcim. Ak zaškrtnete pole "nesúhlasím" znemožní to nakupovanie v internetovom obchode Predávajúceho. Ak chcete objasniť ustanovenia Poriadku a / alebo uzatvárané s Predávajúcim zmluvy, ktorým nerozumiete, je nutné kontaktovať priamo Predávajúceho.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Poriadku. Zmeny nadobudnú platnosť najneskôr do 7 dní od dátumu ich zverejnenia na webových stránkach obchodu. Objednávky podanej vo chvíli zverejnenia nového obsahu Rádu budú sa riadiť jeho predchádzajúcou verziou.

4. Vo veciach nepopísaných týmto Rádom spojených s uzatváraním zmlúv medzi Kupujúcim a Predávajúcim a / alebo využívaním prostredníctvom elektronickej komunikácie internetového obchodu a / alebo webových stránok vedených Predávajúcim, platia príslušné normy poľského zákona.

5. Všetky spory vzniknuté medzi stranami tj. Kupujúcim a Predávajúcim budú riešené všeobecným miestne príslušným súdom v sídle predávajúceho.