Prihlásenie

REKLAMACIA TOVARU

Dodávka a odber objednaného tovaru – povinnosti kupujúcého

1. Pri odbere objednaného tovaru Kupujúci má povinnosť:

a. okamžite overiť stav balenia a potvrdiť obdržaní zásielky,

b. bez ohľadu na vyššie uvedené, zásielku otvoriť a overiť jej stav a to vo chvíli vydania, a tiež overiť či súhlasí s tým, čo bolo objednané a s uzavretou zmluvou. Ak zásielku preberá iná osoba, než je kupujúci, prosíme informujte túto osobu o potrebe overenie stavu zásielky.

c. kuriér, ktorý koná v mene Predávajúceho, je povinný počkať až Kupujúci v jeho prítomnosti overí stav a obsah zásielky. Ak kuriér z dôvodu ohraničeného času nemôže počkať, na kontrolu tovaru klientom, napíšte prosím kuriérovi do potvrdenie prijatia zásielky výhradu (poznámku): Kuriér nemohol byť prítomný pri kontrole tovaru.

Pri nálezu poškodeného tovaru postupujte prosím nasledovne:

REKLAMACIA TOVARU:

Pri zistení závad v neprítomnosti kuriéra, je zákazník poviden tieto závady nahlásiť predávajúcemu v čo najkratšom termíne (max. do 24 hodín od prevzatia zásielky). Postup: Na e-mail [email protected] pošlite prosím fotografie poškodeného tovaru spolu s popisom poškodenia (príklad: 1 x rozbity plytký tanier, 1 x šálka). Na tomto základe bude reklamácia riešená naším obchodným zástupcom, ktorý Vás bude kontaktovať.

Pri zistení závad v prítomnosti kuriera: kuriér s Vami spíše protokol o škode a jeho scan nám prosím zašlite na e-mail [email protected] a budete kontaktovaní naším zástupcom.

Dôležité upozornenie: v prípade nadmerných zásielok u ktorých je využívané služieb zahraničných prepravcov DB Schenker a Raben, treba zásielku otvoriť a skontrolovať v prítomnosti kuriéra a ak bude zásielka poškozena- s kuriérom spísať protokol o škode.

3. Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, ktoré vzniklo počas dodávky, sa zohľadňuje len v prípade, že bude nahlásená v deň DODÁVKY. Reklamácia musí byť nahlásená kuriérovi alebo v najbližšej pobočke kuriérskej spoločnosti a spoločne s kuriérom musí byť spísaný zápis o škode, ktorý bude presne popisovať druh poškodenia tovaru. Reklamácia nahlásené po vyššie uvedenom termíne budú stopercentne zamietnuté. Okrem toho kupujúci je povinný preposlať kópiu protokolu nahlásenie škody Predávajúcemu.

5. Vo chvíli výdaja objednaného tovaru, veci sú vlastníctvom Kupujúceho vrátane všetkých výhod a povinností spojených s týmito vecami a tiež rizikom, nebezpečenstvom náhodnej straty alebo poškodenia objednaných vecí.

REKLAMÁCIAVADNÉHOTOVARU

Ručenie za vady

1.Obchod je povinný doručiť klientovi tovar bez závad.

2.Ak kupujúci dostal výrobok s chybou, podľa povahy vady sú tieto riešenia:

  • 2.1. Navrhnúť zníženie ceny v súvislosti s danou vadou
  • 2.2. Odstúpiť od kúpnej zmluvy, pričom ale upozorňujeme že odstúpenie nemusí byť uznané pokiaľ    je vada irelevantná.
  • 2.3. Žiadať výmenu vadnej veci za vec bez vady
  • 2.4. Žiadať odstránenie vád

Obchod je povinný nahradiť vadné veci za veci bez závad alebo opraviť závadu v primeranej lehote bez zbytočného prieťahu a zaťažovania zákazníka. Obchod môže zamedziť prvkom uvedeným vyššie, ak okamžite a bez zbytočných ťažkostí zákazníkovi vymení chybnú vec, za vec bez závad alebo ak závadu odstráni, ak vec už predtým nebola vymenená či opravovaná. V tomto prípade, klient môže namiesto navrhovaného odstránenia vady požadovať výmenu tovaru za tovar bez vady či ich odstránenie, za podmienky že spôsob vybraný klientom nie je nemožný a nevyžaduje neprimerané náklady v porovnaní s metódu, ktorú navrhol predávajúci

3. V prípade, že klient požiadal o výmenu alebo odstránenie vád veci, alebo zaslal návrh na zníženie cien, uviedol sumu, o ktorú cena má byť znížená / všetko musí byť zaslané na e-mail [email protected] /, a predávajúci nereagoval na túto žiadosť do štrnástich dní, má sa za to, že žiadosť je považovaná za oprávnenú.

4. Žiadosť sa musí poslať výlučne na e-mailovej adresy [email protected][email protected]

5. Pokiaľ bude vadný výrobok zasielaný po dohode späť - náklady ponesie Predávajúci.

Pred odoslaním chybného tovaru vždy kontaktujte predajcu e-mailom či telefonicky pre dohodnutie všetkých podmienok a detailov odoslanie zásielky. POZOR: Neprijímame žiadne zásielky odoslané na dobierku.

6. Predávajúci zodpovedá len za vady v záručnej dobe 2 rokov od nákupu výrobku.

7. Nárok na odstránenie vád alebo výmenu výrobku na náklady Predajca vyprší po uplynutí jedného roka od zistenia závady. V tomto období môže zákazník tiež predložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy alebo žiadosť na zníženie ceny.

8. Predajca nenesie žiadnu zodpovednosť za vady vzniknuté:

  • 8.1. vady, škody, závady alebo zhoršenie kvality výrobku zakúpeného zákazníkom v dôsledku náhodného alebo úmyselného mechanického poškodenia
  • 8.2. škody spôsobené nedbanlivosťou alebo nesprávnym použitím
  • 8.3. Škody vyplývajúce zo zásahov tretích strán, vrátane neoprávnených alebo neautorizovaných zásahov, pričom tieto zásahy nie sú umiestnené na stránkach Predávajúceho a nie sú tiež povolené v inštrukciách výrobca tovaru.
  • 8.4. Škody spôsobené na produktoch, z ktorých boli odstránené alebo poškodené sériové čísla alebo iné označenie, umožňujúce identifikáciu tovaru
  • 8.5. rozdiely vo vzhľade objednaných produktov klientom, ktoré vyplývajú z nesprávne nastavených parametrov monitora klienta.

9. Pojem "vada" nezahŕňa údržbu, čistenie, výmenu alebo opravu opotrebovaných častí alebo súčastí produktu, výmenu spotrebného materiálu, atď.

10. Pre nahlásenie vady je klient povinný predložiť doklad o kúpe.