„Black Friday – Cyber Monday 2019”

§ 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
1. Organizátorom Promo Akcie je DAJAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Koszalinie, na ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin, Poľsko, zapísaná v obchodnom registri Krajowego Rejestru Sądowego vedeného cez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestr Sądowego pod číslom KRS 0000006818, NIP (IČ DPH) 669 22 96 668, REGON (IČO) 003800675, výška základného kapitálu 8.742.000,00 PLN.

2. Promo Akcia - je organizovaná Organizátorom zľavy pod názvom „Black Friday – Cyber Monday 2019” za podmienok stanovených v týchto predpisoch.

3. Tieto podmienky (ďalej len "podmienky") definujú pravidlá Promo Akcie.

4. Promo Akciu vykonáva organizátor na území SR.

 

5. Promo Akcia je organizovaná na internetových stránkach DAJAR.sk https://DAJAR.sk

 (ďalej "Obchod")

6. Promo Akcia nie je hazardnou hrou v zmysle poľského zákona z 29. novembra 2009 o hazardných hrách.

7. Čas trvania Promo Akcie v Obchode:  od 29.11.2019 do 02.12.2019.

 

§ 2
PODMIENKY ÚČASTI V PROMO AKCII

1.Účastníkem Promo Akcie (ďalej "Účastník") môže byť fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, ktorá je staršia ako 18 rokov a nie je čiastočne alebo celkovo zbavená práv sa súladom kodeksu cywilnego (Občianskeho zákonníka). Osoby zbavené čiastočne alebo úplne spôsobilosti na právne úkony sa môžu zúčastniť akcie len v spolupráci so svojím zákonným zástupcom, ktorý je oboznámený so znením týchto podmienok a toto znenie odsúhlasil.

2. Účasť v Promo Akcii je dobrovoľná.

3. Každý účastník, ktorý sa zúčastňuje Promo Akcie, potvrdzuje, že si prečítal a plne akceptuje tieto zmluvné podmienky.

 

§ 3
ZÁSADY PROMO AKCIE
1. Podmienkou pre čerpanie zľavy v Promo Akcii je nakúpenie produktov (ďalej "Produkt / Produkty") v termíne od 29.11.2019-02.12.2019 a použitie zľavového kódu BLACK2019.

 

2. Promo Akcia sa vzťahuje iba na nové výrobky  zakúpené účastníkom v dobe trvania Promo Akcie v Obchode.

 

3. Účastník, ktorý zakúpi Produkty a použije a potvrdí v košíku zľavový kód BLACK2019 dostane dodatočnú zľavu na produkty vo Výške 10%. (Platí aj pre produkty, ktoré sú už znížené !!)

Zľava se netýká iba dopravného poplatku.

 

4. Promo Akcia sa nespája a nesúvisí s inou propagačnou akciou, zľavou a nákupom s použitím iného zľavového kódu, ktorý môžete mať v čase nákupu.

 

§ 4
PRAVIDLÁ SŤAŽNOSTÍ A REKLAMÁCIÍ PROMO AKCIE

1. V prípade realizácie Promo Akcie v rozpore s Pravidlami má Účastník právo podať sťažnosť.

2. Sťažnosť by mala byť podaná do 30 dní od dátumu Promo Akcie.

3. Za účelom zefektívnenia procesu podávaní a spracovaní je sťažnosť možné podať písomne na e-mailovú adresu [email protected]


4. Sťažnosti a reklamácie Promo Akcie budú vybavené v termíne do 14 dní od dátumu prijatia.

 

§ 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Pravidla Promo Akcie sú dostupné na https://DAJAR.sk


2. Účasť v Promo Akcii znamená prijatie pravidiel Promo Akcie obsiahnutých v týchto Pravidlách.

3. Tieto pravidlá, ako aj Promo Akcia sa riadia poľským právom a výlučnou právomocí všetkých súdov Poľska.

4. Záležitosti, ktoré nie sú v Pravidlách upravené sa riadia ustanoveniami platných právnych predpisov.

5. Všetky Promo -reklamní materiály majú výlučný informačný charakter.